Contrast
Font

รายงานวิจัย การศึกษามาตรการป้องกันเพื่อปรับปรุงกระบวนการใช้อํานาจเกินขอบเขต กรณีเจ้าพนักงานตํารวจใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ