Contrast
Font
70a50ff8ab64e115f712514868a5a351.jpg

ป.ป.ช. สร้างความเข้าใจขั้นตอนการประเมิน ITA ของสถานีตำรวจ ผ่าน Clinic Police ITA ครั้งที่ 1

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 283

26/02/2567

ป.ป.ช. สร้างความเข้าใจขั้นตอนการประเมิน ITA ของสถานีตำรวจ ผ่าน Clinic Police ITA ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรม Clinic Police ITA ครั้งที่ 1 เพี่อทบทวนและให้คำปรึกษาการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตลอดจนขั้นตอนการจัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับต่ำกว่ากรม (Integrity & Transparency Assessment of Public Service: ITAP) ในส่วนของการประเมินสถานีตำรวจ โดยมี นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางสาวอภิร์ญา พัดเกร็ด ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นการประชุมผ่านระบบทางไกล

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุม ดังนี้

- วันแรกประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานจเรตำรวจ ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาล ผู้แทนสถานีตำรวจภูธร ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 - 9 และผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จำนวน 2,000 คน

- วันที่สองประกอบด้วย ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและผู้แทนด่านตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้แทนสถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ผู้แทนสถานีตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 - 9 และผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จำนวน 350 คน

 

สำหรับการบรรยาย โดยมี ดร.ชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ นายณัฏฐชัย ศิริเจริญสุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ และนายพุฒินันท์ สุวรรณเลิศล้ำ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. และคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. บรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

การประเมิน ITA ของสถานีตำรวจ ถือได้ว่าเป็นการประเมินหน่วยงานที่มีความสำคัญเชิงพื้นที่ และมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการประชาชนและจำเป็นต้องสะท้อนให้เห็นความโปร่งใสเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อถือ เชื่อมั่น การประเมินดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานของตำรวจในหลาย ๆ มิติ และการกำหนดให้สถานีตำรวจเปิดเผยข้อมูลผ่าน Website เพื่อให้สถานีตำรวจมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งในการช่วยยกระดับค่าคะแนน ITA ของสถานีตำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างภาพลักษณ์ในการส่งเสริมภาพลักษณ์การปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจต่อไป

Related