Contrast
Font
banner_default_1.jpg

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

20/11/2562

Related