Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองบุคคลและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น มาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริต กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1394

11/05/2566

Related