Contrast
Font
2d7dacb91a11be65b58dacf29d7f312b.png

ป.ป.ช.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนเซนต์มารีอา ลำปาง หลังได้รับแจ้งเบาะแสอาหารกลางวันไม่ได้คุณภาพ

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง
จำนวนผู้เข้าชม: 217

14/07/2566

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ พิมสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนเซนต์มารีอา ลำปาง ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง หลังจากได้รับการแจ้งเบาะแสจากประชาชนในพื้นที่อำเภอวังเหนือเกี่ยวกับอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนเซนต์มารีอา ลำปาง ว่าไม่ได้คุณภาพเด็กทานไม่อิ่มนั้น

จากการลงพื้นที่พบว่าโรงเรียนเซนต์มารีอา ลำปาง เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวน 284 คน โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยจำนวนนักเรียนที่ได้รับที่ได้รับเงินอุดหนุนมีจำนวน 238 คน ขาดไป 46 คน ซึ่งผู้อำนวยโรงเรียนแจ้งสาเหตุว่า ทางโรงเรียนได้แจ้งจำนวนนักเรียนทั้งหมดผ่านระบบโดยมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจำนวนนักเรียน และทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้อนุมัติให้จำนวนนักเรียนให้ได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเพียงแค่ 238 คนเท่านั้น ไม่เต็มตามจำนวนยอดที่ทางโรงเรียนได้แจ้งไป และในปี 2566 เทอมที่ 1 โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 225,148 บาท เฉลี่ยค่าอาหารอยู่ที่ 22 บาทต่อคนต่อวัน ทางโรงเรียนจึงแก้ปัญหาด้วยการถั่วเฉลี่ยค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่ได้รับการอนุมัติซึ่งมีจำนวน 46 คน

จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามอาหารกลางวันพบว่าวันดังกล่าวนักเรียนได้ทานเมนู “ลูกชิ้นผัดพริกแกง” โดยพบว่าคุณภาพไม่เหมาะสมกับจำนวนค่าอาหารกลางวันนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละวัน (ยอดค่าอาหารต่อวันอยู่ที่ 5,236 บาท นักเรียนจำนวน 284 คน เฉลี่ยค่าอาหารคนละ 18.44 บาท) ในส่วนของปริมาณอาหารนั้นพบว่ามีการตักอาหารให้นักเรียนในจำนวนที่น้อยก่อน แต่นักเรียนสามารถขอเติมอาหารได้ตลอดโดยทางผู้บริหารโรงเรียนแจ้งว่าเพื่อป้องกันเด็กทานไม่หมดแล้วจะมีอาหารเหลือทิ้งจำนวนมาก ซึ่งจากการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตพบว่า ผู้รับจ้างกับแม่ครัวที่ประกอบอาหารเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แต่แม่ครัวที่ประกอบอาหารมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งแม่ครัวได้รับการจ้างให้เข้ามาทำอาหารให้กับโรงเรียนได้ประมาณ 1 ปีแล้ว โดยทางแม่ครัวแจ้งว่าได้รับเงินค่าจ้างทำอาหารจากทางโรงเรียนเดือนละ 7,000 บาท และได้รับเช่นนี้มาโดยตลอด ทั้งที่ตามสัญญาจ้างเหมาทำอาหารนั้นทางโรงเรียนได้ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างให้เป็นผู้ทำอาหารแต่กลับกลายเป็นว่ามีการจ้างช่วงให้บุคคลอีกคนเข้ามาทำการแทน ซึ่งค่าจ้างที่ทางโรงเรียนจ่ายให้ให้กับผู้รับจ้าง ในงวดเดือนกรกฎาคม จ้างจำนวน 20 วัน เป็นเงินถึง 104,720 บาท  ลักษณะดังกล่าวนี้ส่งผลทำให้นักเรียนได้ทานอาหารกลางวันในปริมาณและคุณภาพที่ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร           

ซึ่งจากการตรวจพบดังกล่าวนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง จะดำเนินการประสานแจ้งไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางเพื่อเข้าตรวจสอบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

Related