Contrast
Font
f74398dc6abe4b873a4a389f1b7c871d.jpg

ป.ป.ช. ร้อยเอ็ด ลงเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 6 มิถุนายน 2567

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวนผู้เข้าชม: 21

07/06/2567
ป.ป.ช. ร้อยเอ็ด ลงเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 📝
🗓️ 6 มิถุนายน 2567
อปท.ในพื้นที่ อำเภอโพนทราย และอำเภอหนองฮี
📍อบต. ศรีสว่าง
📍อบต. ท่าหาดยาว
📍ทต. สามขา
📍อบต. ยางคำ
📍ทต. โพนทราย
📍อบต. สาวแห
📍อบต. ดูกอึ่ง
📍อบต. เด่นราษฎร์
🗃️นายอนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต และผู้ช่วยนักวิจัย ITA ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT ในส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินที่จะมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย คัดเลือก และจัดเก็บข้อมูล จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางใดทางหนึ่งจากการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
🗃️ซึ่งแบบวัด EIT จะช่วยให้ทราบถึงมุมมองของบุคคลภายนอกที่มีต่อการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการทำงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น
 
 

Related