Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจังหวัดสระบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 169

08/03/2566
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี

Related