Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการจัดการพยานหลักฐานและทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. 2562

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 581

14/06/2562

Related