Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. 2565

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 187

21/07/2565

Related