Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ผลการประเมินตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ตัวชี้วัดที่ 1.1 และ 1.2 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จากไชต์: สำนักต้านทุจริตศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม: 144

19/09/2565

Related