Contrast
Font
banner_default_3.jpg

2. แบบสัญญาจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ครอบครองหรือดูแลแทนรัฐมนตรี

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 88

27/11/2566