หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

นายกฯ ปาฐกถาพิเศษ 
"ความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรของประเทศไทย”
ในงาน "มอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ”

           สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ในวันที่ 8 ธันวาคม 57 ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้เกียรติร่วมพิธีและปาฐกถาพิเศษเรื่อง"ความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรของประเทศไทย”.โดยภายหลังปาฐกถาพิเศษฯนายกฯได้ร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์โปร่งใสที่ได้จัดไว้ในบริเวณงานเนื่องในสัปดาห์แห่งการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดขึ้น

     จากนั้น นายปานเทพ กล้ารงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4และได้กล่าวแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 23 หน่วยงานพร้อมกันนี้ ได้เปิดเผยว่า ป.ป.ช. ได้จัดงานมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่น ๆ ที่มีความพยายามในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล

    สำหรับการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อรับรางวัลองค์กรโปร่งใสนั้น ป.ป.ช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด คือ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน และสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ให้มาร่วมคัดกรอง ตรวจสอบ และพิจารณาผลงานตามกระบวนการอย่างเข้มข้น มีการสอบทานข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) ที่เกี่ยวข้อง จนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน (Site Visit) และการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมประเมินและตรวจสอบองค์กรที่ผ่านเกณฑ์ให้ได้รับรางวัลทั้ง 23 หน่วยงาน

รางวัลองค์กรโปร่งใส จำนวน 4 ราย ได้แก่ 

1. กรมอนามัย

2. การไฟฟ้านครหลวง

3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4. บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


        รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จำนวน 19 ราย ได้แก่  

1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

4. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5. การประปานครหลวง

6. บริษัท ขนส่ง จำกัด

7. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

8. บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ จำกัด

9. บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

10. บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)

11. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

12. บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

13. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

15. โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส จังหวัดนครสวรรค์

16. วิทยาลัยสันตพล

17. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

18. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

19. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ