หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
ผลการไต่สวนข้อเท็จจริงคดี ปรส.
 
เลขดำที่

เลขแดงที่

ครั้งที่มีมติ

วันที่มีมติ

ผู้ถูกกล่าวหา

ข้อกล่าวหา

ผลการพิจารณาของ กก. ป.ป.ช.

การดำเนินการ

ผลการ
ดำเนินการ
(1)
46421467 และ46421844
05774055
และ
05784055

398-56/2555

7 ส.ค. 2555

คณะกรรมการและผู้บริหารขององค์การ เพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)

จัดการประมูลสินทรัพย์และหนี้สินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทต่างชาติในการประมูลขายทรัพย์สินและหนี้สิน ที่ ปรส. รับโอนมาจากสถาบันการเงินที่ไม่อาจแก้ไขหรือฟื้นฟูฐานะ หรือดำเนินงานได้

ข้อกล่าวหาไม่มีมูล
ให้ข้อกล่าวหาตกไป

-

-

(2)
47950965

08259053

192-27/2553

27 เม.ย. 2553

๑) กรณีกล่าวหา นายมนตรี เจนวิทย์การ
เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง กรรมการและเลขาธิการ ปรส.  
1. อนุญาตให้บริษัท
เลแมน บราเดอร์ โฮลดิ้ง อิ้งค์ จำกัด เข้าร่วมประมูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (FRA 02 – RM – A) โดย มิชอบ และ ปรส. ทำสัญญาขายมาตรฐานกับกองทุนรวม โกลบอลไทย พร๊อพเพอร์ตี้ โดยมิชอบ 2. อนุญาตให้บริษัท โกลด์ แมนซาคส์ (เอเชีย) ไฟแนนซ์ จำกัด เข้าร่วมประมูลสินเชื่อธุรกิจกลุ่ม BL 19 , BL ๒๐, BL ๒๑ และ BL 22 โดยมิชอบและ ปรส. ทำสัญญาขายมาตรฐานกับกองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล โดยมิชอบ
1. ไม่ยกคำกล่าวหา ขึ้นพิจารณาตาม มาตรา 86(2)
2. ข้อกล่าวหาไม่มีมูล
ให้ข้อกล่าวหาตกไป

-

-

(3)
50922629

11579053

212-47/2553

20 ก.ค. 2553

นายมนตรี เจนวิทย์การ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ปรส. และคณะกรรมการ ปรส.

ขายทรัพย์สินของสถาบันการเงินคือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยธนากร จำกัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุนชาติไพบูลย์ จำกัด โดยมิชอบ และขายทรัพย์สินของ ๕๖ สถาบันการเงินให้กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง และบริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อกล่าวหาไม่มีมูล
ให้ข้อกล่าวหาตกไป

 -

(4)
02-2-074/2552(50921644)

051-2-5/2556

459-24/2556

2 เม.ย. 2556

นายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง และ นายอมเรศ ศิลาอ่อน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ปรส. กับพวก

กรณีขายทรัพย์สินของสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการตามสัญญาขายสินเชื่อพาณิชย์และสินเชื่ออื่น (FRA ๐๖ – CO) ให้บริษัท ASOI (Delawere) L.L.C. และกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกรณีจัดตั้งกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอลโดยไม่ชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ชี้มูลความผิด วินัย-อาญา นายมนตรี เจนวิทย์การ เลขาธิการ ปรส. สำหรับ
ผู้ถูกกล่าวหาบุคคลอื่นๆ
ข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไป
- ให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยและไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญา ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 92 และมาตรา 97 แล้วแต่กรณี
ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง ไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และไปยัง อัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว ต่อมาอัยการสูงสุดได้ฟ้องคดีต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2557 อยู่ระหว่างพิจารณาของศาล
(5)
02-2-077/2555(50921645)

120-2-5/2556

498-63/2556

22 ส.ค. 2556

นายอมเรศ ศิลาอ่อน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ปรส. กับพวก

ขายทรัพย์สินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยแม็กซ์ จำกัด (มหาชน) ที่ถูกปิดกิจการ ให้บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และกองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ชี้มูลความผิด วินัย-อาญา นายมนตรี เจนวิทย์การ เลขาธิการ ปรส.
- ให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยและไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 92 และมาตรา 97 แล้วแต่กรณี ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยและไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว ต่อมาอัยการสูงสุดได้ฟ้องคดีต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2557 อยู่ระหว่างพิจารณาของศาล
(6)
02-2-073/2552(50921325)

095-2-0/2555

435-93/2555

27 ธ.ค. 2555

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง และนายอมเรศ ศิลาอ่อน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ปรส. กับพวก ขายทรัพย์สินของสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการตามสัญญาขายสินเชื่อธุรกิจสำหรับ การจำหน่าย เลขที่ FRA ๐๓ – BL ๒๕ ให้แก่บริษัท วี คอนกลอมเมอเรท จำกัด และกองทุนรวมวี แคปปิตอล โดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย
ข้อกล่าวหาไม่มีมูล
ให้ข้อกล่าวหาตกไป

-

-