หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
รายละเอียด (1) 46421467 และ 46421844
 
         1. กรณีจัดประมูลสินทรัพย์เป็นกองใหญ่ เป็นการกีดกันมิให้ผู้ประมูลรายย่อย ซึ่งเป็นคนไทยให้เข้าร่วมแข่งขันในการประมูลได้
             จากการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า สาเหตุที่ต้องจัดประมูลโดยรวมสินทรัพย์เป็นกองใหญ่ เนื่องจาก ปรส. ต้องการจัดกลุ่มสินทรัพย์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ กล่าวคือ ต้องแยกสินทรัพย์ให้มีลักษณะประเภทเดียวกัน เพื่อความสะดวกของนักลงทุน เพราะผู้ประมูลแต่ละรายมีความสนใจ และมีความชำนาญในกลุ่มประเภทของสินเชื่อที่ต่างกัน การจัดแบ่งกลุ่มสินทรัพย์ตามประเภทจะสมประโยชน์ของผู้สนใจซื้อและทำให้มีผู้สนใจประมูลมาก เมื่อผู้เข้าประมูลมากราคาประมูลก็จะถูกดันให้สูงขึ้นตามกลไกตลาด (หลักการอุปสงค์-อุปทาน) ประกอบกับสินทรัพย์กองใหญ่จะเป็นกลุ่มของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ จะเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสื่อมค่า เนื่องจากมีภาระผูกพัน ติดจำนองและมีผู้ค้ำประกัน ยังผลให้มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกวัน การดำเนินการขายที่ล่าช้าจะทำให้มูลค่าในการประมูลขายทรัพย์สินต่ำลงเรื่อยๆ ดังนั้น การประมูลสินทรัพย์กองใหญ่ในคราวเดียวจึงเป็นการดำเนินการที่ดี รวดเร็ว และได้ราคามูลค่าทรัพย์สินมาก 
              ส่วนกรณีการประมูลภาพศิลป์ ของบริษัท คริสตี้ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนประมาณ 1,504 รายการ จะมีความแตกต่างจากการประมูลสินทรัพย์กองใหญ่เพราะภาพศิลป์เป็นสังหาริมทรัพย์รายการย่อย อีกทั้งไม่มีภาระผูกพันที่จะทำให้มูลค่าสินทรัพย์เสื่อมค่ารวดเร็ว เช่น สินทรัพย์กองใหญ่ข้างต้น ไม่อยู่ในเงื่อนไขเวลามาเร่งรัดให้ต้องดำเนินการโดยเร็ว และการประมูลภาพศิลป์ขายเป็นรายการย่อย ย่อมมีผลดีต่อมูลค่าของทรัพย์สินมากกว่า
              ข้อเท็จจริง พยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป
 
          2. กรณียืดระยะเวลาการทำสัญญาเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทผู้ชนะการประมูลไปดำเนินการก่อตั้งกองทุนรวม ทำให้ได้รับประโยชน์ในการยกเว้นภาษี และกรณีปล่อยให้ต่างชาติมาเป็นที่ปรึกษาและตั้งบริษัทลูกเข้ามาประมูลแข่งขันเสียเอง 
              ข้อกล่าวหากรณีนี้เป็นเรื่องคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้องแล้ว ต้องห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคำกล่าวหาขึ้นพิจารณาตามมาตรา 86 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงไม่ยกขึ้นพิจารณา