หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 

รายละเอียด (3) 50922629

          1. กรณีขายทรัพย์สินของสถาบันการเงินคือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยธนากร จำกัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุนชาติไพบูลย์ จำกัด โดยขายทรัพย์สินตามสัญญาประกันหนี้ โดยมิชอบและนายมนตรีไม่มีอำนาจขาย
              จากการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า ลูกหนี้ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยธนากร จำกัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุนชาติไพบูลย์ จำกัด ต้องรับผิดในหนี้ต่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อโดยผู้ขาย คือ บริษัทเงินทุนชาติไพบูลย์ จำกัด และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยธนากร จำกัด โอนสิทธิทั้งปวงภายใต้สินทรัพย์สินเชื่อพาณิชย์ รวมถึงสิทธิในหลักประกันทั้งหมด
              กรณีกล่าวหาว่าทำการขายโดยไม่มีอำนาจ เนื่องจากนายมนตรี เจนวิทย์การ ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการนั้นปรากฏว่า นายมนตรี เจนวิทย์การ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2542 และมีหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 20 กันยายน 2542 ให้นางวชิรา ณ ระนอง ผู้ช่วยเลขาธิการ ปรส. ลงชื่อเป็นผู้ขายสินทรัพย์ในสัญญา ซึ่งสามารถกระทำได้
              และมีคำพิพากษาฎีกาที่ 8170/2551 ระบุว่าข้อสนเทศการจำหน่ายสินทรัพย์อนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ประมูลซื้อทรัพย์สินได้เข้าทำสัญญากับ ปรส. ได้ แสดงว่าผู้เข้าทำสัญญาขายกับ ปรส. มิได้จำกัดเฉพาะผู้ที่ประมูลซื้อทรัพย์สินได้เท่านั้น เมื่อบริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลโอนสิทธิการเข้าทำสัญญาขายให้กองทุนรวมฯ และขณะเข้าทำสัญญากับ ปรส. กองทุนรวมฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคลแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้าทำสัญญากับ ปรส. ได้
 
          2. กรณีขายทรัพย์สินของ ๕๖ สถาบันการเงิน ให้กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง และบริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โดยมิชอบ
              จากการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการ ปรส. มีอำนาจทำการชำระบัญชีและขายสินทรัพย์ของบริษัทที่ถูกระงับการดำเนินกิจการได้ ตามพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 กล่าวคือ ให้เปิดประมูลโดยเปิดเผย หรือแข่งขันราคาตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด กรณีการขายทรัพย์มีข้อกำหนดให้สิทธิ ผู้ประมูลโอนสิทธิให้ผู้อื่นเข้าทำสัญญาขายมาตรฐานกับ ปรส. ได้ตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายสินทรัพย์ของ 56 สถาบันการเงิน ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน 2541 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ผู้ชนะการประมูลสามารถโอนสิทธิลงนามในสัญญาซื้อขายให้กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่งได้ ตามหลักเกณฑ์การขายสินทรัพย์ที่คณะกรรมการ ปรส. กำหนด
              ส่วนการค้ำประกันหนี้โดยการแยกหลักประกันร่วม สามารถกระทำได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกัน
              จากการไต่สวนข้อเท็จจริงพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป