หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 

รายละเอียด (4) 02-2-074/2552 (50921644)

           1. กรณีขายทรัพย์สินของสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการตามสัญญาขายสินเชื่อพาณิชย์และสินเชื่ออื่น (FRA ๐๖ – CO) ให้บริษัท ASOI (Delawere) L.L.C. และกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
               จากการไต่สวนข้อเท็จจริงพยานหลักฐานฟังได้ว่า กรณีตามข้อสนเทศที่ออกโดยคณะกรรมการ ปรส. ข้อ 6 ของข้อสนเทศการจำหน่ายสินทรัพย์ การจำหน่ายสินเชื่อพาณิชย์ และสินเชื่ออื่น (FRA 06 - CO) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2542 ในหัวข้อขั้นตอนการปิดจำหน่าย กำหนดให้ผู้ชนะการประมูลต้องระบุชื่อพร้อมยื่นเอกสารของผู้ที่ตนจะให้ลงนามในสัญญาขายมาตรฐานแทนมายัง ปรส. ภายในสองวันทำการ นับจากวันประมูล การที่นายมนตรี เจนวิทย์การ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ปรส. ได้ลงนามร่วมในหนังสือชำระเงินและปฏิบัติการชำระหนี้ชนิดเพิกถอนไม่ได้ ที่เกี่ยวกับการขายของ ปรส. เลขที่ FRA 06 - CO กับบริษัท ASOI (DELAWARE) L.L.C. โดยมิได้ระบุชื่อกองทุนที่จะเข้ามาทำสัญญาแทนบริษัท ASOI (DELAWARE) L.L.C. ซึ่งเป็นการทำสัญญาที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในข้อสนเทศการจำหน่ายสินทรัพย์ฯ แต่ภายหลังกลับมอบอำนาจให้นางวชิรา ณ ระนอง ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ลงนามในสัญญาขายมาตรฐานให้แก่กองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล ทั้ง ๆ ที่นายมนตรี เจนวิทย์การ รู้แล้วตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2542 ว่าบริษัท ASOI (DELAWARE) L.L.C. ผู้ชนะการประมูลได้แสดงความประสงค์ว่าจะโอนสิทธิทำสัญญาซื้อขายมาตรฐานไปให้กองทุนแต่มิได้ระบุชื่อกองทุน พร้อมส่งเอกสารรายละเอียดของกองทุนรวมภายในสองวันทำการนับจากวันประมูลตามข้อ 6 ของข้อสนเทศการจำหน่ายสินทรัพย์ฯ อันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บริษัท ASOI (DELAWARE) L.L.C. ผู้ชนะการประมูล ให้หลุดพ้นจากภาระทางภาษีเป็นเหตุให้รัฐได้รับความเสียหายตามที่กล่าวหา การกระทำของนายมนตรี เจนวิทย์การ จึงมีมูลความผิดทางวินัยฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแบบแผนของ ปรส. และไม่ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อาศัยอำนาจหน้าที่การงานของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ตามข้อบังคับองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2550 หมวด 4 ข้อ 17 และข้อ 23 และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 11
                สำหรับนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ และบุคคลอื่น ตามทางไต่สวนปรากฏว่า ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่ามีส่วนในการขายทรัพย์สินโดยมิชอบแต่อย่างใด ให้ข้อกล่าวหาตกไป
 
            2. กรณีจัดตั้งกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอลโดยไม่ชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
                จากการไต่สวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหากับพวก ได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป