หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 

รายละเอียด (5) 02-2-077/2555 (50921645)

              กรณีขายทรัพย์สินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยแม็กซ์ จำกัด (มหาชน) ที่ถูกปิดกิจการ ให้บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และกองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
              จากการไต่สวนข้อเท็จจริงพยานหลักฐานฟังได้ว่า การที่นายมนตรี เจนวิทย์การ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ปรส. ได้มีหนังสือลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 ถึงบริษัท เงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ขยายกำหนดระยะเวลาให้บริษัท เงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ผู้ชนะการประมูลแจ้งรายชื่อให้ผู้อื่นลงนามในสัญญาขายมาตรฐานแทนจากเดิมที่ต้องระบุชื่อฯ มายัง ปรส. ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 มาเป็นภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 โดยไม่มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปรส. พิจารณา และไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ปรส. เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการขายสินทรัพย์หลักของสถาบันการเงินที่ไม่อาจแก้ไขหรือฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานได้ จำนวน 56 บริษัท ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2541 ข้อ 5 รวมทั้งได้ลงนามในสัญญาขายมาตรฐานให้แก่กองทุนรวมเอเชีย รีคอฟเวอรี่ 3 ทั้งๆ ที่ นายมนตรี เจนวิทย์การ รู้ก่อนแล้วว่า บริษัท เงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ผู้ชนะการประมูล ได้แสดงความประสงค์ว่าจะโอนสิทธิทำสัญญาซื้อขายมาตรฐานไปให้กองทุนรวมเอเชีย รีคอฟเวอรี่ 3 แต่มิได้ส่งเอกสารรายละเอียดของกองทุนภายใน 5 วันทำการนับจากวันประมูล ตามข้อ 7 ของข้อสนเทศการจำหน่ายสินทรัพย์ฯ และแม้จะได้แจ้งรายชื่อกองทุนรวมเอเชีย รีคอฟเวอรี่ 3 เป็นผู้ลงนามในสัญญาขายมาตรฐานแทนมายัง ปรส. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 ภายในระยะเวลาที่ขยายให้ในหนังสือฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 ข้างต้น แต่ก็มิได้ยื่นหนังสือรับรองการจัดตั้งกองทุนและจดหมายอนุมัติการจัดตั้งกองทุนจาก กลต. เนื่องจากกองทุนรวมเอเชีย รีคอฟเวอรี่ 3 เพิ่งจะได้รับการจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 พฤติการณ์ของนายมนตรี เจนวิทย์การ จึงเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บริษัท เงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ผู้ชนะการประมูลไปจัดตั้งกองทุนรวม เอเชีย รีคอฟเวอรี่ ๓ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงมาทำสัญญา ทำให้บริษัท เงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้รับประโยชน์ไม่ต้องมีภาระทางภาษี หากมีการขายทรัพย์สินต่อไปเป็นเหตุให้รัฐได้รับความเสียหาย การกระทำของนายมนตรี เจนวิทย์การ จึงมีมูลเป็นความผิดทางวินัย ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแบบแผนของ ปรส. และไม่ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อาศัยอำนาจหน้าที่การงานของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ตามข้อบังคับองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2540 หมวด 4 ข้อ 17 และข้อ 23 และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 11
               สำหรับกรณีข้อกล่าวหาอื่นๆ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป