หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 

รายละเอียด (6) 02-2-073/2552 (50921325)

              กรณีขายทรัพย์สินของสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการตามสัญญาขายสินเชื่อธุรกิจสำหรับการจำหน่าย เลขที่ FRA ๐๓ – BL ๒๕ ให้แก่บริษัท วี คอนกลอมเมอเรท จำกัด และกองทุนรวมวี แคปปิตอล โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
              จากการไต่สวนข้อเท็จจริง พยานหลักฐานฟังได้ว่า ตามข้อสนเทศการจำหน่ายสินทรัพย์ การจำหน่ายสินเชื่อธุรกิจ (FRA ๐๓ – BL) ฉบับลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ขั้นตอนการปิดจำหน่าย ข้อ ๔ ระบุว่า"หากผู้ชนะการประมูลต้องการเสนอให้ผู้อื่นลงนามในสัญญาขายมาตรฐานแทน ผู้ชนะการประมูลจะต้องระบุชื่อพร้อมกับยื่นเอกสารของผู้ที่จะลงนามในสัญญาขายมาตรฐานตามที่ระบุในแบบคำขอเข้าศึกษาข้อมูลและในรายละเอียดเอกสารที่กำหนดสำหรับผู้ชนะการประมูล ซึ่งจะแจกให้กับผู้เสนอราคาในวันประมูลมายัง ปรส. ภายใน ๒ วันปฏิทินนับจากวันประมูล ผู้ที่จะลงนามแทนดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากปรส. อย่างไรก็ตาม ในวันทำสัญญาผู้ชนะการประมูลจะต้องลงนามในหนังสือค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ซึ่งจะบรรจุอยู่ในข้อสนเทศฉบับเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาขายมาตรฐาน ฯลฯ” ต่อมาปรส. ได้ออกส่วนเพิ่มเติมข้อสนเทศการจำหน่ายสินทรัพย์ การจำหน่ายสินเชื่อธุรกิจ (FRA ๐๓ – BL) ฉบับลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ขั้นตอนการปิดจำหน่าย ข้อ ๓ ระบุว่า "หากมีผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ลงนามในสัญญาขายมาตรฐาน ผู้ชนะการประมูลจะต้องลงนามในหนังสือค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เพื่อค้ำประกันภาระหนี้ของผู้ซื้อ” ซึ่งไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาภายใน ๒ วันปฏิทินไว้แต่ประการใด ดังนั้น ส่วนเพิ่มเติมข้อสนเทศการจำหน่ายสินทรัพย์ การจำหน่ายสินเชื่อธุรกิจ ฉบับลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ที่ออกมาภายหลัง จึงเป็นการยกเลิกข้อสนเทศการจำหน่ายสินทรัพย์ ขั้นตอนการปิดจำหน่ายในฉบับเดิมซึ่งผู้ชนะการประมูลสินทรัพย์ไม่ต้องระบุชื่อพร้อมกับยื่นเอกสารของผู้ที่จะลงนามในสัญญาขายมาตรฐานภายใน ๒ วันปฏิทิน และการประกาศส่วนเพิ่มเติมข้อสนเทศการจำหน่ายสินทรัพย์ฯ ฉบับลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ เป็นการประกาศเพื่อให้บุคคลที่ต้องการประมูลสินทรัพย์รับทราบเป็นการทั่วไปก่อนวันประมูล มิได้ออกมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น การทำสัญญาซื้อขายระหว่างบริษัท วี คอนกลอมเมอเรท จำกัด และกองทุนรวมวี แคปปิตอล กับ ปรส. ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๒ เป็นการดำเนินการตามข้อสนเทศการจำหน่ายสินทรัพย์เพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการยกเว้นภาษีของกองทุนรวมวี แคปปิตอล เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชกฤษฎีกา และตามประมวลรัษฎากร
              ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาทำการขายทรัพย์สินของสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการตามสัญญาขายสินเชื่อธุรกิจสำหรับจำหน่าย
เลขที่ FRA ๐๓ – BL ๒๕ ให้แก่บริษัท วี คอนกลอมเมอเรท จำกัด และกองทุนรวมวี แคปปิตอล โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป