หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช. ร่วมมอบรางวัลพิเศษด้านความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ "กรุงไทย ยุววาณิช” ประจำปี 2557

  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ "กรุงไทย ยุววาณิช” ประจำปี 2557 ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีเป้าหมายในอนาคตที่จะก้าวสู่การประกอบอาชีพในภาคธุรกิจเอกชนได้แสดงความสามารถในการนำเสนอแนวคิดในการประกอบธุรกิจจริงตามวิธีการและรูปแบบทีมงานและบริษัทจำกัด.พร้อมทั้งปลูกฝังความเข้าใจและตระหนักในหลักการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง เหมาะสม คำนึงถึงจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลในการป้องกันปัญหาการทุจริตด้วย
                 โดยนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มอบรางวัลพิเศษจากสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะได้รับโล่เกียรติยศของประธานกรรมการ ป.ป.ช. และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน  30,000 บาท  ซึ่งมีทีมที่ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล ดังนี้
                      1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ได้แก่ บริษัท เสื้อดักแด้ จำกัด จากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  จังหวัดสุโขทัย
                      2) ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ บริษัท Phimai J & C จำกัด จากวิทยาลัยการอาชีพพิมาย จังหวัดนครราชสีมา