หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

            เมื่อวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ด้านต่อต้านการทุจริต) ให้กับบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาดังกล่าว ทางสำนักฯ ได้รับเกียรติจากนายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.     ในการป้องกันการทุจริต” ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับทราบ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ    ทั้งภายและภายนอกสำนักงาน ป.ป.ช. ที่มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายอุทิศ  บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รองศาสตราจารย์ ดร. สิริลักษณา  คอมันตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ สำนักงาน ป.ป.ช.   และนายภาส  ภาสสัทธา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สำนักงาน ป.ป.ช. ที่มาช่วยเติมเต็มความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว คือ การเชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง ทั่วประเทศ มาร่วมกันประชุมสัมมนา เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำในการจัดทำขอบข่ายเนื้อหา/แผนการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อนำไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยนำไปบรรจุอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) จำนวน 5 คาบๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมจำนวนการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริตทั้งหมด 15 ชั่วโมง


           อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าในการจัดทำขอบข่ายเนื้อหา/แผนการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตฯ ทางสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป