share facebook
 
 
เรื่อง การรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๕ (NACC Integrity Awards)
 
          ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน และนิติบุคคลอื่นๆ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกตามโครงการ กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ รายละเอียด และแบบใบสมัคร ตามเอกสารแนบ
 
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช.
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๐๖๗๔, ๐ ๒๒๘๒ ๘๖๖๘
 
         ** ขยายเวลาการรับสมัครรางวัลองค์โปร่งใส ไปจนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ **
 
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัคร
ใบสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส
ประกาศขยายเวลารับสมัคร

 
 
สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0-2282-0674 โทรสาร : 0-2282-0674