หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
วันที่ 8 เม.ย. 2558

             เมื่อวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ  จัดโครงการอบรบหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รุ่นที่ 1 ณ ริมขอบฟ้ารีสอร์ท ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

    การจัดอบรมดังกล่าว ทางสำนักฯ ได้รับเกียรติจากนายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายและทิศทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต” ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับทราบ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายและภายนอกสำนักงาน ป.ป.ช. ที่มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เช่น หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพิเศษ  นาคะพันธุ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายภาส  ภาสสัทธา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ฐานกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการมีจิตอาสาต่อประโยชน์ส่วนรวม


            
สำหรับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมดังกล่าว คือ การเชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมกันเป็นเครือข่ายกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่ราชการได้