หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
 
การพิจารณารางวัลช่อสะอาดสำหรับบุคคล/องค์กร ที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่น
ด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2558
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการพิจารณารางวัลช่อสะอาดสำหรับบุคคล/องค์กร ที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หนือหน่วยงาน ที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ผลงานโฆษณา ตลอดจนข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริตซึ่งเผยแพร่ทางสถานนีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สื่อสิ่งพิมพ์ หรือที่เผยแพร่ผ่านสื่ออื่นๆ ที่เผยแพร่ในประเทศไทยเป็นวงกว้าง อันเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต
 
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.การพิจารณารางวัลช่อสะอาดฯ ประจำปี 2558
แบบเสนอผลงานสาขารายการโทรทัศน์ต่อต้านการทุจริต เข้ารับพิจารณารับรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2558
แบบเสนอผลงานสาขาโฆษณาเข้ารับพิจารณารับรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2558
แบบเสนอผลงานสาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว เข้ารับพิจารณารับรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2558