หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
การคัดเลือกบุคคลยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558
 
                          คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 เพื่อคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อ สัตย์สุจริต ให้ปรากฏเป็นแบบอย่างต่อสังคม อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลทั่วไปและสังคมส่วนรวมในอัน ที่จะประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
                        
                         เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว ย่อมส่งผลดีต่อประเทศในทุกๆด้าน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงกำหนดให้มีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของรัฐจากทุกกระทรวง เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อ สัตย์สุจริตเป็นประจำทุกปี

                          ทั้งนี้ กระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐไม่สังกัดกระทรวงเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ที่สมควรได้รับการยกย่องฯ ต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
                          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02 282 3161 ต่อ 506,607 หรือ 02 282 1149


"เพื่อเกียรติแห่งการเป็นข้าของแผ่นดิน"
 
เอกสารดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พ.ศ. 2543
ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
คำชี้แจงประกอบการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่สังกัดกระทรวงและส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง
คำชี้แจงประกอบการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ไม่สังกัดกระทรวง
คำชี้แจงประกอบการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติ สำหรับกัลยาณมิตร สำนักงาน ป.ป.ช.
คำชี้แจงประกอบการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติ สำหรับประชาชนทั่วไป
แบบเสนอผลงาน แบบที่ 1 (สำหรับข้าราชการสังกัดกระทรวง)
แบบเสนอผลงาน แบบที่ 1 (สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
แบบเสนอผลงาน แบบที่ 1 (สำหรับกัลยาณมิตร สำนักงาน ป.ป.ช.)
แบบเสนอผลงาน แบบที่ 1 (สำหรับบุคคลทั่วไป)
แบบเสนอผลงาน(สรุป)แบบที่ 2