หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต"
ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558
เริ่มการบรรยายเรื่อง "ยุทธศาสตร์การสื่อสารต่อต้านการทุจริตภายใต้สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง" โดยนายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการฯ จากนั้นได้มีการปภิปรายเรื่อง "มิติใหม่ของการประชาสัมพันธ์กับการต่อต้านการทุจริต" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน คือ ดร.อุทิศ ขาวเธียร, ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ, รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี และดร.ณัฐวัฒน์ อริย์ธัชโภคิน
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "ยุทธศาสตร์การสื่อสารในลักษณะการบูรณาการ" จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อประชุมย่อยและคิดแผนเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558
สรุปผลการประชุมย่อยเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต