หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
พิธีลงนาม MOU "โครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปขัน" สพป.กาฬสินธุ์เขต ๒


share facebook
วันที่ 28 พ.ค. 2558

        ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘ นางอนงค์  หุตานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน" ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  ได้จัดทำขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง จุดประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแก่บุคลากรในการจัดการศึกษา

       การนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายณฤทธ์  กำจร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ ๑๐๓ ๑๐๓/๗ ให้กับผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและร่วมกันถือปฏิบัติ