หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

                  โครงการสื่อมวลชนสัญจร กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ประสานพลังการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายต้านการทุจริตในระดับจังหวัด” 4 ภูมิภาค วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
                   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร กิจกรรมการสัมมนาเชิงฏิบัติการเรื่อง "ประสานพลังการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายต้านการทุจริตในระดับจังหวัด” 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2  กิจกรรมการสัมมนาเชิงฏิบัติการฯ ดังกล่าว ได้จัดครั้งที่ 1 ไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ที่จังหวัดภูเก็ต สำหรับครั้งที่ 3 จะจัดในเดือนกรกฎาคม 2558 ที่จังหวัดอุดรธานี และครั้งที่ 4 จะจัดในเดือนสิงหาคม 2558 ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนและเครือข่าย ได้ รับทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.จ. สื่อมวลชนและเครือข่าย ตลอดจนสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางใน การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และมิติใหม่ของการสื่อสารภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงแก่บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ซึ่งปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ หรืองานโฆษกประจำจังหวัด สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.จ. ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลางและ ภาคตะวันออก สื่อมวลชนจากส่วนกลาง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จำนวน 200 คน โดยกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวกำหนดจัดระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก