หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

                      นายปายเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมกำหนดนโยบายและ แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ซึ่งการประชุมดังกล่าว กำหนดวาระการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม นำสู่การปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางศาสนาและกลไกทางการศึกษาผ่านหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนของ มมร และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมที่ดีงาม ในกลุ่มผู้บริหาร บุคลากร นิสิต นักศึกษา ในสังกัด มมร ทุกระดับและประชาชนทั่วไป รวมทั้งความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                      การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา ดำเนินงานโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ผลการดำเนินงานร่วมกันที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการจัดพิมพ์หนังสือหลักคำสอนทางศาสนาคริสต์นิกายโปเตสแตนต์ "การทุจริต-คอร์รัปชัน วิกฤติชาติที่ศาสนาต้องร่วมต้าน” โครงการสัมมนารวมพลังผู้นำศาสนาป้องกันการทุจริต โครงการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา การจัดทำคู่มือหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา การสัมมนาแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด กับ มจร ส่วนภูมิภาค (45 แห่ง) กิจกรรมกัณฑ์เทศน์ป้องกันการทุจริต กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โครงการจัดพิมพ์หนังสือหลักคำสอนทางศาสนาอิสลาม "การทุจริตกับข้อชี้ขาดทางศาสนาอิสลาม” และการร่วมออกบูธและจัดงานเมาลิดกลางประเทศ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
                       ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไก ทางศาสนา มีการดำเนินอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงจัดประชุมการกำหนดนโยบายและ แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) โดยจัดให้มีพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (MOU) เพื่อเพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม นำสู่การปฏิบัติ พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน ด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน