หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

                       นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เห็นความสำคัญของ เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเปี่ยมด้วยพลังกาย พลังสติปัญญา และที่สำคัญคืออุดมการณ์ในการทำงานเพื่อชาติที่จะสามารถนำมาประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการป้องกันการทุจริต ให้เกิดพลังที่จะช่วยกันลดปัญหาการทุจริตที่กำลังทำลายเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของบ้านเมืองของเราให้หมดสิ้นไป
                       นายปานเทพ ยังกล่าวต่ออีกว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดให้มีโครงการเยาวชนอาสาป้องกันการทุจริต ในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นการพยายามดำเนินการเพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นความคาดหวังของประเทศชาติในอนาคต ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน การทุจริตร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งเข้ามาร่วมกันเป็นแกนนำ ในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีในสังคม เพื่อขยายผลสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริต และเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางการศึกษา ซึ่งต้องอาศัยการประสานงาน และเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน และต้องมีการดำเนินอย่างต่อเนื่อง และให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
                      ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในสังคมไทยมีรูปแบบที่หลากหลายและมีความรุนแรงมากขึ้น ในแต่ละยุคสมัย ส่งผลต่อคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศ โดยปัญหาการทุจริตดังกล่าวได้รับผลกระทบจากความเสื่อมลงของค่านิยม ด้านคุณธรรมจริยธรรม กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม และปัจเจกนิยม ที่เน้นเงินตราเป็นหลัก กอปรกับสังคมไทยเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ ซึ่งนับเป็นพฤติกรรมที่ยากจะแก้ไข โดยทั่วไปประชาชน จะไม่รู้สึกถึงผลกระทบที่ได้รับจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติ ยิ่งส่งผลให้เกิดการทุจริตในรูปแบบที่แตกต่างและหลากหลาย เป็นเครือข่ายครอบคลุมทุกระดับชนชั้น ควบคู่กับประชาชนส่วนใหญ่เกิดความเบื่อหน่าย และวางเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ จึงส่งผลให้เกิดความเสียหายมากขึ้น
                      โครงการเยาวชนอาสาป้องกันการทุจริต กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2558 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก และกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) โดยได้รับเกียรติ จากนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง "คุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนไทย” และหลังจากนั้นคณะของเยาวชนอาสาจะเดินทางไปดูงานที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
                         สำหรับโครงการเยาวชนอาสาป้องกันการทุจริต จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านป้องกันการทุจริตบรรลุตามเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ในกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ด้วยช่องทางจัดกิจกรรมรูปแบบค่ายอบรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปสู่การรับรู้อย่างเข้าใจ ตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตนด้วยค่านิยมแห่งคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ ความมีระเบียบวินัย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมโปร่งใสให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน