หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตามผลการประเมิน ITA ปี 2557  

                   สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตามผลการประเมิน ITA ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม ริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ๕๕ แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๔๐ คน 
                  การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล รณรงค์ส่งเสริมให้มีและบังคับใช้ประมวลจริยธรรม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจทุกระดับ และเพื่อพัฒนาความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดงานและเป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมด้วย นายสืบพงษ์  บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นางวชิรญา  เพิ่มภูศรี ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยมีนายนิพนธ์  ธรรมศรี ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน เป็นผู้ดำเนินรายการ