หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช. ร่วมกับหอการค้าไทย มอบรางวัล "บรรษัทภิบาลดีเด่น” (ภาคเหนือ) ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนกลไกบรรษัทภิบาลภาคธุรกิจเอกชน (๕ ภูมิภาค)


                เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ร่วมกับหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และหอการค้าจังหวัด ดำเนินโครงการขับเคลื่อนกลไกบรรษัทภิบาลภาคธุรกิจเอกชน (๕ ภูมิภาค) โดยร่วมจัดพิธีมอบรางวัล "บรรษัทภิบาลดีเด่น” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ (ภาคเหนือ) ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจ ให้ภาคธุรกิจเอกชน   ที่ประกอบการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวม   
                การจัดโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายปรีชา  เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นผู้มอบรางวัล "บรรษัทภิบาลดีเด่น" (ภาคเหนือ) ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และ นางวิภาวัลย์  วรพุฒิพงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยมีบริษัทที่ได้รับรางวัล ๓ ราย คือ ๑) บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ๒) บริษัท  แม่ทา วี.พี. จำกัด จังหวัดลำพูน ๓) บริษัท รีเกิล แอสเสท จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นได้มีการเสวนาในหัวข้อ "ธุรกิจโปร่งใส...คนไทยใจสะอาด” โดยผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย นายมนต์ชัย  จิตกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีจิซเทค จำกัด นายรัชตา  ชมธนานันท์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายพัฒนชัย  กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชัน หอการค้าไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา