หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช. จัดกิจกรรมการนำเสนอแผนงานเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


              เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน จัดกิจกรรมการนำเสนอแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวทางบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ๓ ฝ่าย ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๕ แห่ง ณ ห้องนนทบุรี ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)

              การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์  รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายกิตติ  ลิ้มพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวรายงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรและที่ปรึกษาทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ป.ป.ช. มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่นำเสนอแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

              สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล รณรงค์ส่งเสริมให้มีและบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจทุกระดับ และเพื่อพัฒนาความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต