หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช. จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
และมอบใบประกาศเกียรติคุณ"บุคคลต้นแบบ"
ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

              เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวทางบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ๓ ฝ่าย ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๕ แห่ง ณ ห้องนนทบุรี ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) 

                การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์  รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบใบประกาศเกียรติคุณ "บุคคลต้นแบบ” ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร  ประจำปี ๒๕๕๘ แก่บุคคลต้นแบบจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยในปีนี้ มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับรางวัล "บุคคลต้นแบบ” จำนวน ๒๔ ราย ดังนี้ ๑) นายจาตุรนต์  จันทร์เลิศ จาก การรถไฟแห่งประเทศไทย ๒) นายชวลิต  ชื่อดำรงรักษ์ จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ๓) นางชุติมา  ยอดหาญ จาก การเคหะแห่งชาติ ๔) นางทวิวรรณ  ด่านวิไล จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๕) น.ส.ธัญญลักษณ์  ดียืนจาก องค์การเภสัชกรรม ๖) นางนวลจันทร์  เดชอุดม จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ๗) นายนิกูล  พัดแก้ว จาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ๘) นายบุญถึง  ผาสุกจิตธรรม จาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ๙) นางปริญฑิกา  โกศลศักดิ์สกุล จาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๑๐) น.ส.พรกมล  สุวรรณภิงคาร จาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ๑๑) นายวรพจน์  ลี้เจริญ จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ๑๒) นายวันชัย  ศศิมหศักดิ์ จาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ๑๓) นายวิชิต  ซุยสัมพันธ์ จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๑๔) นายวินัย  ฤทธิไกร จาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ๑๕) นายสมบูรณ์  ขันธรูป จาก องค์การสุรา ๑๖) นายสมศักดิ์  นครเอี่ยม จาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ๑๗) นายสันติ  เพชรออด จาก โรงงานไพ่ ๑๘) นางสายฝน  สุธานิธี จาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ๑๙) น.ส.สุดาวรรณ  ปิ่นทอง จาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๐) นางสุพัตรา  ชมพูพงษ์ จาก การไฟฟ้านครหลวง ๒๑) นางสุวรรณี  อุยานนท์ จาก ธนาคารออมสิน  ๒๒) นางอังคณา  พวงน้อย จาก องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๓) นายอิทธิพล  อยู่จุ้ย จาก การประปานครหลวง ๒๔) นางอุดมศรี  มะโนวัน จาก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

                 กิจกรรมภายในงาน นอกจากพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ "บุคคลต้นแบบ” ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ประจำปี ๒๕๕๘ แล้ว ยังมีการเสวนาในหัวข้อ "จรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางสู่การยกระดับความโปร่งใสของประเทศ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน ได้แก่ ดร.อุทิศ  ขาวเฑียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นายสุนชัย  คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ น.ส.พรวิลัย  เดชอมรชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โดยมี นายชมะนันทน์  วรรณวินเวศร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา