หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

    ป.ป.ช. จัดกิจกรรมติดตามความร่วมมือ
     ในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน จัดกิจกรรมติดตามความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการ"ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)” ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นางศิริพร เหลืองนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมพบปะหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับ นายปรเมธี วิมลศิริ กรรมการ กฟผ. พร้อมด้วย นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย และคณะ