หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

                        เมือวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น.  พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานเปิดตัวพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง:Anti Corruption Museum)
                     
 พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum แหล่งเรียนรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม การทุจริต หวังร่วมสร้างสังคมไทยโปร่งใสและปลอดทุจริต
                      ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. และในฐานะประธานอนุกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้มีการจัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum) โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีเปิด
                      "คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ และเป็นการปลูก-ปลุกจิตสำนึกถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ เป็นพิพิธภัณฑ์ศูนย์กลางที่สมบูรณ์แบบที่มีรูปแบบและพื้นที่ ใช้งานที่ครบครัน ทันสมัยด้วย E-Museum ที่เข้าถึงง่าย และเป็นต้นแบบของการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วนจนเชื่อมโยงเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน มาเรียนรู้ร่วมกันเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและร่วมสร้างสังคมโปร่งใสแด่สังคมไทย หรือการเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาแนวใหม่ (New Educational Infrastructure of Anti-Corruption for Transparency of Thai Social)”
                        สำหรับพิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum แห่งนี้ เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ในลักษณะเฉพาะที่จัดแสดงเรื่องราวในอดีต ปัจจุบัน และเชื่อมอนาคตของการป้องกันปราบปรามการทุจริต และการให้บริการและจัดกระบวนการเรียนรู้ เผยแพร่ความสุจริตและโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ต่อองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชนไทยทั่วไป โดยมีแนวคิดหลักของนิทรรศการ ( Core Concept ) คือ " การทุจริต เริ่มที่เราและจบที่เราในฐานะพลเมืองตื่นรู้ จากระดับบุคคลผสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ไม่ก้มหัวให้กับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบสังคมก็จะมีความโปร่งใส และพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัด” ซึ่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 10 ส่วน ประกอบด้วย
                         ส่วนจัดแสดงที่ ๑ ลานสนุกคิด ผู้เข้าชมสามารถคิดวิเคราะห์พฤติกรรมที่เคยทำในชีวิตประจำวันว่าเสี่ยงต่อ "การทุจริต” หรือ "โกง” หรือไม่เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการค้นหาความหมายของการ "ทุจริต” โดยสื่อสารผ่านสถานการณ์จำลอง
                         ส่วนจัดแสดงที่ ๒ เลือกทางเดิน วีดีทัศน์แสดงภาพรวมปัญหาการทุจริตของประเทศไทยเพื่อสะท้อนให้ผู้เข้าชมทราบถึงที่มาของปัญหาการทุจริตที่มักเกิดขึ้นจากความเคยชินแม้จะเป็นการโกงเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน
                         ส่วนจัดแสดงที่ ๓ เมืองแห่งมนต์ดำ การสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้เข้าชมทราบถึงมูลค่าความสูญเสียเงินภาษีของประชาชนจำนวนมหาศาลอันเกิดจาก "การทุจริต”เพื่อปรับทัศนคติให้ผู้เข้าชมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผลประโยชน์ส่วนรวมของคนไทย
                         ส่วนจัดแสดงที่ ๔ ตีแผ่กลโกง ผู้เข้าชมได้เรียนรู้รูปแบบกลโกงในการทุจริต ๖ ประเภทเพื่อให้สามารถรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมและชั้นเชิงการทุจริตที่มีความซับซ้อน
                         ส่วนจัดแสดงที่ ๕ กำจัดกลโกง ผู้เข้าชมรับรู้ถึงภารกิจ บทบาท และพัฒนาการของสำนักงาน ป.ป.ช. นับจากเริ่มก่อตั้ง ให้ผู้เข้าชมเข้าใจวิธีการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ช. รวมถึงรายละเอียดคดีสำคัญที่เป็นผลงานของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงผลเสียของการ "โกง”
                         ส่วนจัดแสดงที่ ๖ วันพิพากษา บทสรุปของคน "โกง” ผ่านคดีการทุจริตที่คลองด่านซึ่งเกิดจากการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนในการร่วมตรวจสอบการทุจริต "คนโกงต้องได้รับการลงโทษ”
                         ส่วนจัดแสดงที่ ๗ พลังแห่งคุณธรรม การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมให้เห็นแบบอย่างของการทำดี มีความซื่อสัตย์ จากสถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วย สถาบันพระมหากษัตริย์ อดีตผู้นำประเทศ ผู้นำทางศาสนา และภาคประชาสังคม
                          ส่วนจัดแสดงที่ ๘ เมืองแห่งแสงสว่าง กิจกรรมการเรียนรู้การดำเนินชีวิตที่ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ภาคธุรกิจ ภาคการเมือง และภาครัฐ
                          ส่วนจัดแสดงที่ ๙ พลเมืองข่าว ป.ป.ช. กิจกรรมการรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์จำลอง "ACM NEWS” เพื่อเปิดโปงการโกง การแจ้งเบาะแสทุจริต และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
                          ส่วนจัดแสดงที่ ๑๐ รวมพลังสร้างสังคมใสสะอาด ภารกิจและเครือข่ายต้านโกงทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้ชมร่วมสมัครเป็นเครือข่าย ป.ป.ช. เพื่อรับข้อมูลข่าวสารและร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต