หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559
 
                         คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กำหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 เพื่อคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อ สัตย์สุจริต ให้ปรากฏเป็นแบบอย่างต่อสังคม อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลทั่วไปและสังคมส่วนรวมในอันที่จะประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
                        
                         ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ หากได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วย่อมส่งผลดีต่อประเทศในทุกๆด้าน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงกำหนดให้มีการคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกกระทรวง เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นประจำทุกปี

                          สามารถเสนอผลงานของบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องฯ ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
สอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2282 3161 ต่อ 502,609 หรือ 0 2282 1149

เพื่อเกียรติแห่งการเป็นข้าของแผ่นดิน
เอกสารดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พ.ศ. 2543
ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
คำชี้แจงประกอบการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ สำหรับกระทรวงและส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง
คำชี้แจงประกอบการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ไม่สังกัดกระทรวง
คำชี้แจงประกอบการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติ สำหรับกัลยาณมิตร สำนักงาน ป.ป.ช.
แบบเสนอผลงาน แบบที่ 1 (สำหรับข้าราชการสังกัดกระทรวง)
แบบเสนอผลงาน แบบที่ 1 (สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
แบบเสนอผลงาน แบบที่ 1 (สำหรับกัลยาณมิตร สำนักงาน ป.ป.ช.)
แบบเสนอผลงาน(สรุป)แบบที่ 2