หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
             สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักกฎหมายกำหนดจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับรู้ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ภายใต้ชื่อโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
             ภายในงานได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดงาน ต่อด้วยการบรรยายหัวข้อ สาระสำคัญแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558 โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และหลังจากนั้นจะเป็นการอภิปรายในหัวข้อ ปัญหาและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558 โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นายวันชัย รุจนวงศ์ อัยการอาวุโส ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้ดำเนินรายการ
            สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558ในครั้งนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านการต่อต้านการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องการเสริมสร้างการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) และการถ่ายทอดให้กับบุคลากรในองค์กร ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป