หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
         

 
          ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดให้มีการดำเนินการโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๖ (NACC Integrity Awards) ซึ่งเป็นกิจกรรมการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญ กำลังใจและยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน และนิติบุคคลอื่นๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องการรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 6
แบบใบสมัคร