หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช. ระดมความเห็นหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ เหล่าทัพ กรรมาธิการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ ในเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2565)
 
                   ตามที่ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้นโยบาย และตั้งเป้าว่าจะจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2559 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน 2559 และให้หน่วยงานใช้ในการทำคำของบประมาณปี พ.ศ. 2561) นั้น
                   คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561 – 2565) ซึ่งมีศาสตราจารย์ภักดี โพธิศิริ เป็นประธานอนุกรรมการ และคณะทำงานจัดทำร่างยุทธศาสตร์ฯ ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานไว้ 10 ขั้นตอน ดังนี้.
                   (1) ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง / ประชุมระดมความเห็น จัดเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม จากบุคลากรสำนักงาน ป.ป.ช. (2) สัมภาษณ์คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารระดับสำนัก บุคลากรในสำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย (3) ทบทวน SWOT Analysis จัดลำดับความสำคัญ Bench Marking วาดภาพอนาคต (4) จัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 แนวทางในการพัฒนางาน ป.ป.ช. (5) ยกร่างยุทธศาสตร์ : กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ / แนวทาง กลยุทธ์ / มาตรการเสริม (6) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 แนวทางในร่างยุทธศาสตร์ (7) รายละเอียดการกำหนดมาตรการเสริมกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การแปลง สู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล (8) ชี้แจงร่างยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ต่อสาธารณะ (9) ปรับปรุงร่างฯ จัดทำรูปเล่มสมบูรณ์ และบทสรุปสำหรับผู้บริหารเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. (10) เสนอคณะรัฐมนตรีและให้หน่วยงานใช้ในการทำคำของบประมาณปี พ.ศ. 2561
                     ทั้งนี้ ในการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 6 เป็นการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 แนวทาง ในร่างยุทธศาสตร์ ทางสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561 - 2565) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดงาน หลังจากนั้นเป็นการระดมความคิดเห็น (ร่าง) โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2565)
 
เอกสารดาวน์โหลด
จัดสัมมนาเชิงยุทธศาสตร์