หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เปิดค่ายยุวทูต รุ่นที่ 3
         ในวันนี้ (30 พฤษภาคม 2559) พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. รุ่นที่3 ตามโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2016 ณ ห้องนนทบุรี 2 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)
         การดำเนินโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกยุวทูต ป.ป.ช. เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช. และการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง เป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังจิตสาธารณะโดยมุ่งเน้นในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม และเป็นเครือข่ายของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ในสถาบันการศึกษาต่อไป
        สำนักงาน ป.ป.ช. คาดหวังว่าการดำเนินโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) จะเป็นการสร้างค่านิยมแก่นิสิต นักศึกษาให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งเผยแพร่ภารกิจสำนักงาน ป.ป.ช. และสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้นำนิสิต นักศึกษา ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป