หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช.จับมือกลาโหมลงนามป้องกันและปราบปรามภัยคอร์รัปชัน               
                   พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงกลาโหม ภายใต้ชื่อโครงการ "กลาโหมโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน" และจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างกระทรวงกลาโหมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
                  ภายในงานเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมลงนามฯ ทั้งหมด 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมราชองค์รักษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงาน ป.ป.ช. และหลังจากนั้นจะเป็นการมอบนโยบาย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ต่อด้วยการบรรยายพิเศษหัวข้อ "กฎหมาย ป.ป.ช. และกรณีศึกษา" โดย นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเวลา 10.30 น. บรรยายหัวข้อ "การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม" โดย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และในช่วงบ่ายจะเป็นการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแนวทางการแก้ไข / สรุปผลการวิเคราะห์ฯ 
                  อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินภารกิจหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง แต่ที่สำคัญประการหนึ่ง คือการป้องกันการทุจริตและการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคล เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) เรื่องการบูรณาการการทำงานของหน่วยงาน ในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ โดยการสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีเป้าหมายหลักคือการลดและขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
  
เอกสารดาวน์โหลด
ป.ป.ช.จับมือกลาโหมลงนามป้องกันและปราบปรามภัยคอร์รัปชัน
กำหนดการ