หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
    
     พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ผู้แทนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ คณะทำงานจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ รวมทั้งสิ้น 500 คน
     การจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยแต่งตั้งศาสตราจารย์ ภักดี โพธิศิริ เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ ดังกล่าว ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้นโยบายกับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2559 และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน 2559 เพื่อส่วนราชการต่างๆ จะได้นำไปจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเดือนตุลาคม 2559 ต่อไป