แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook

       ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น ๑๑๕ หน่วยงาน ประกอบไปด้วย สำนักงานศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานสังกัดรัฐสภา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน นั้น

       บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวและได้ประมวลผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินนำผลคะแนนไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

 

หากท่านต้องการดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผลคะแนนโปรดคลิกที่ Link ด้านล่างนี้

https://www.nacc.go.th/download/article/article_20160912155521.pdf