หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช. ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต
ระหว่าง องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สภาวิศวกร
สภาสถาปนิก และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

 

                  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 พล.ต.อ. สถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต ระหว่างองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) สภาวิศวกร สภาสถาปนิก และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

                ตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยให้ความสำคัญในการนำโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เป็นข้อตกลงร่วมกัน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เข้าเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และผู้สังเกตการณ์ที่มาจากภาคประชาสังคม ซึ่งมีความสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐ โดยคัดเลือกมาจากสมาคมวิชาชีพ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในวิชาชีพนั้นๆ เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์

                การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต (MOU) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือของภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการประสานความร่วมมือในการตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐ และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจะก่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล