หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
เอกสารดาวน์โหลด
คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 249/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทางการดำเนินงานและแนวทางการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม , โครงการสหยุทธ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวอย่างชุดโครงการสหยุทธ์ภายใต้แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบคำของบประมาณแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงาน/โครงการแผนบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561