หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
การจัดทำข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


share facebook
วันที่ 14 พ.ย. 2559
 
เอกสารดาวน์โหลด
1. หนังสือด่วนที่สุด ที่ ปช 0021/ว 0196 ลว 14 พ.ย. 2559 (ศปท. 35 หน่วยงาน)
2. หนังสือด่วนที่สุด ที่ ปช 0021/ว 0197 ลว 14 พ.ย. 2559 (ส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง/รัฐสภา/องค์กรศาล/องค์กรอิสระ)
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-1 แนวทางการดำเนินงานและแนวทางการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ กิจกรรม
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-2 แนวทางการจัดทำแผนงาน
5. ผังเชื่อมโยง เป้าหมาย แนวทาง ปี 2561
6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3 ตัวอย่างชุดโครงการสหยุทธ์ภายใต้แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-1 แบบฟอร์มบูรณาการ 61
8. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-2 แบบฟอร์มคำขอแผนบูรณาการป้องกันการทุจริต
9. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ