หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชัน ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชัน ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ถนนนครราชสีมา กรุงเทพฯ โดยมี นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายสมชัย ถิระวันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 จากสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมแก่เด็ก เยาวชน และนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายของกลุ่มเด็ก เยาวชน และนักเรียน ในการร่วมป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไข ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย ดร.ภาส ภาสสัทธา ที่ปรึกษากรรมการ ป...

จากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เดินทางไปยังโรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมการรวมกลุ่มตั้งประเด็นการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป... ประจำจังหวัดนครนายก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ กิจกรรมการศึกษาดูงานพร้อมรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมฝึกปฏิบัติการ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมการเรียนรู้ภาคสนาม (Walk Rally) ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับฟังการบรรยายเรื่องการใช้สื่อกับการป้องกันการทุจริต โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายมารุต สาโรวาท ผู้กำกับการแสดง และอนุกรรมการบริหารโครงการยุวทูต ป... เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เทคนิคการเขียน และการบริหารโครงการ โดยอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีปิดโครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชัน