แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook

การประชุมคณะทำงานวิชาการและพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 3-1/2560


          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลชา 13.30 - 16.30 น. สำนักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดการประชุมคณะทำงานวิชาการและพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 3-1/2560 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่

1. เพื่อรับทราบความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

2. เพื่อพิจารณาผลการศึกษาสำหรับใช้ปรับปรุงกรอบแนวคิดเกณฑ์การประเมิน สำหรับการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

3. เพื่อพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564