แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook


การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)

เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับ "กลุ่มภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต"


          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับ "กลุ่มภารกิจด้านป้องกันการทุจริต" โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายประหยัด พวงจำปา) เป็นประธานในการประชุม และมีผู้อำนวยการ/ผู้แทนจากสำนัก ในสำนักงาน ป.ป.ช. กลุ่มภารกิจด้านป้องกันการทุจริต จำนวน 8 สำนัก/ศูนย์ ได้แก่ สำนักมาตรการป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย สำนักประชาสัมพันธ์ รวมทั้งศูนย์ประมวลข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช. และศูนย์กำกับการดูแลการจัดจ้างภาครัฐ       

          การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นแต่ละสำนักในการนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปสนับสนุนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและนำมาตรการการป้องกันการทุจริตของสำนัก/ศูนย์ ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาเครื่องมือการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น