แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook

การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย  (Focus Group Discussion)
เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
"สำหรับหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค"

          วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงาน ป.ป..ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ "สำหรับหน่วยงานราชการส่วนกลางและภูมิภาค" โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายประหยัดพวง จำปา) เป็นประธานในการประชุม โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุม ได้มีการนำเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ มีทั้งหมด 20 หน่วยงาน ดังนี้

          กลุ่มที่ 1 กำกับดูแล
                         1. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
                         2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
                         3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
                         4. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
                         5. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
                         6. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
                         7. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
                         8. กรมบัญชีกลาง

          กลุ่มที่ 2 ส่วนกลาง
                         1. กองบัญชาการกองทัพไทย
                         2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
                         3. กรมที่ดิน
                         4. กรมศุลกากร
                         5. กรมโรงการงานอุตสาหกรรม
                         6. กรมสรรพากร
                         7. กรมทางหลวง

          กลุ่มที่ 3 ภูมิภาค
                        1. กระทรวงสาธารณสุข
                        2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
                        3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
                        4. สำนักงานจังหวัดนนบุรี
                        5. กระทรวงมหาดไทย